REGULAMIN forum.zgorzelec.info


1.
Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez firmę DGL Aleksander Pitura z siedziba w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 15/1 polegającej na umożliwieniu użytkownikom internetu bezpłatnego uczestniczenia w forum dyskusyjnym (pod adresem: www.forum.zgorzelec.info w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.

2.
Uczestnik forum.zgorzelec.info publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną DGL nie ponosi odpowiedzialności za dane zamieszczane przez uczestników na łamach forum.zgorzelec.info.

3.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach forum.zgorzelec.info treści:
a) sprzecznych z prawem
b) wzywających do nienawiąci rasowej, wyznaniowej, etnicznej
c) propagujących przemoc
d) uznanych powszechnie za naganne moralnie
e) społecznie niewłaściwe
f) naruszających zasady Netykiety
g) reklamowych

4.
DGL zastrzega sobie prawo do usuwania treąci, o których mowa w pkt. 3 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w forum.zgorzelec.info w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 3 niniejszego regulaminu.

5. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie forum.zgorzelec.info przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez DGL zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na:
a) naruszenie postanowienia pkt. 3 regulaminu
b) na urzędowe zawiadomienie DGL o bezprawnym charakterze przechowywanych danych
c) uzyskanie przez DGL wiarygodnej wiadomoąci o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

6.
Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu DGL może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem forum przy zamieszczaniu wpisu. DGL nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników forum.zgorzelec.info innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

7.
DGL dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania forum.zgorzelec.info oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

8.
DGL zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron forum.zgorzelec.info z treści serwisu zgorzelec.info bez podawania przyczyn takiego działania.

9.
Uczestnicy forum.zgorzelec.info poprzez umieszczenie swoich wpisów na stronach forum.zgorzelec.info wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w dzienniku www.zgorzelec.info

10.
DGL może zarządać od użytkownika forum.zgorzelec.info ujawnienia danych personalnych, jeżeli uzna to za konieczne. W przypadku odmowy podania danych do wiadomości administratora, lub na forum, DGL ma prawo do zablokowania użytkownika oraz usunięcia wszystkich jego postów.

11.
Każdy użytkownik zamieszczający swoje posty na forum, potwierdza, iż zna treąś niniejszego regulaminu oraz ją w pełni akceptuje.
12.
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. DGL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.